آزمایشگاه

آزمایشگاه

آزمایش تعیین شیمیایی به روش ترکیب XRF

XRF نتیجه آنالیز شیمیایی نمونه ارسالی توسط دستگاه بر اساس درصد وزنی عناصر و اجزای تشکیل دهنده به شرح زیر است:

CombinationFe2O3Al2O3 MnO SO3 La&Lu Cr2O3 SiO2 L.O.ICaO MgO
Weight percentage0.06N.DN.DN.D1>N.D1.043.7553.71.4

شرایط محیطی آزمایشگاه: ˚25 درجه سانتی گراد رطوبت: 30% استاندارد مرجع تست: ASTM E1621-05

آزمایش تعیین شیمیایی به روش ترکیب XRD

نتایج روش XRD بر روی نمونه به شرح زیر است:

 Calcite  CaCO3
CaMg(CO3)2 Dolomite
CaCO3Aragonite

شرایط محیطی آزمایشگاه: ˚25 درجه سانتی گراد رطوبت: 30% استاندارد مرجع آزمون: BS EN 13925-1: 2003

Our Location

Unit 901, 9th Floor, Aseman Building, Vanak St, Vanak Sq, Tehran, Iran.