افتخارات

افتخارات

افتخارات شرکت لازک الیگودرز

2010
صادرکننده فعال
2013
صادرکننده برتر
2014
صادرکننده فعال-
2015
صادرکننده فعال
2016
صادرکننده برتر
2019
صادرکننده برتر

Our Location

Unit 901, 9th Floor, Aseman Building, Vanak St, Vanak Sq, Tehran, Iran.